Stroke minskar i Finland tack vare färre rökare

Finlands nationella policy emot rökning verkar ha haft starkt inflytande över antalet stroke fall i landet.


Finlands nationella policy emot rökning verkar ha lett till en minskning i antalet fall av stroke i landet.

I Finland drabbas omkring 1000 personer varje år av en speciellt farlig typ av stroke (subaraknoidalblödning) där ungefär hälften dör inom ett år. Rökning är en viktig riskfaktor för denna typ av stroke.

Färre rökare, färre fall av stroke

Antalet fall av stroke undersöktes under perioden 1998-2012 och jämfördes med statistik över antalet rökare i landet. Under 15 år minskade antalet fall av denna typ av stroke med 45% bland kvinnor under 50 och 38% bland män. Bland kvinnor över 50 minskade antalet fall med 16% och män 26%. Under samma period minskade antalet rökare med totalt 30%.

Forskare bakom studien påpekar att det inte går att visa ett direkt orsakssamband mellan mindre rökning och färre fall av stroke enbart med denna statistik men att det är högst troligt att det hör ihop. Det är nämligen ”extraordinärt” att antalet fall av en hjärt- och kärlsjukdom minskar med så mycket under en så kort period.

Vill du stötta forskningen?

Skänk en gåva till hjärt–lungfonden